Eesti keeles In English По-русски Suomi
Mai 2021

Väike ja Suur maja
ETKNRLP
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   Väike maja broneeritud
   Suur maja broneeritud
   Broneeri siit
Kivimaja
ETKNRLP
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   Tuba 1-broneeritud
   Tuba 2-broneeritud
   Tuba 3-broneeritud
   Tuba 4-broneeritud
   Broneeri siit
Tordigalerii

Tünnisaun Vibu laskmine Taldrikute laskmine püssist Paintball Toitlustus

Sisekorraeeskiri

Tartu vald, Lombi küla, Soo talu
soopuhkemajagmail.com
Tel: +372 55679960

Sisekorraeeskiri

Käesolevad sisekorraeeskirjad reguleerivad kinnistu ja selle päraldiste kasutusse andmist, kasutamist, samuti Soo Puhkemaja kasutamise/kasutaja/kasutusse andja õigusi ja kohustusi. Puhkekeskuse töötaja teavitab puhkekeskuse tellimise soovi korral potentsiaalset kasutajat sisekorraeeskirjadest. Sisekorraeeskirjadega saab tutvuda Soo Puhkemaja kodulehel (http://www.soopuhkemaja.ee). Puhkekeskus (kasutusse andja) jätab endale õiguse valida kliente oma äranägemise järgi, teiste turvalisuse huvides või majanduslikest kaalutlustest lähtudes ja ei oma kohustust anda puhkemaja kasutusse talle mittesobivatele isikutele. Juhul kui selline isik on broneerimistasu tasunud, tagastatakse see talle hiljemalt kolme päeva jooksul alates talle vastava teate edastamisest. Puhkekeskuse kasutajaks on selle tellinud isik.

1. Soo Puhkemaja kasutusse andmine, kasutuse tasu tasumine

1.1. Puhkekeskuse või selle osa annab kasutusse Soo Puhkemaja juhatuse liige või juhatuse poolt volitatud isik (edaspidi: kasutusse andja). Puhkemaja või selle osa broneerimiseks tuleb kasutajal tasuda broneerimistasu, mis on Soo Puhkemaja üürimise kogusumma. Broneerimistasu ei kuulu tagastamisele juhul kui kasutaja ise mingil põhjusel loobub puhkemaja kasutamisest või punktis 1.2. nimetatud juhul (kasutaja ei tasu enne puhkemaja kasutamist kasutustasu). Broneerimistasu mitteõigeaegsel tasumisel on kasutusse andjal õigus broneering ühepoolselt ilma teatamata tühistada.

1.2. Sularahatehingu puhul tasub puhkemaja kasutaja puhkemaja või selle osa kasutamise tasu vahetult enne puhkemaja kasutamist. Kui puhkemaja kasutamise eest ei tasuta enne selle kasutamist võib kasutusse andja keelduda Soo Puhkemaja või selle osa kasutada anda. Enne puhkemaja kasutamist viiakse läbi lühike instrueerimine, mille käigus täidetakse puhkemaja kasutaja kohta lisatud kasutusleht ning avatakse renditavate ruumide uksed. Puhkemaja kasutusse andmise järgselt vastutab kõigi võimalike õnnetusjuhtumite, puhkemaja kasutamisel tekkivate võimalike kahjude ning sisekorraeeskirjade täitmise eest kasutaja kuni puhkemaja kasutamisjärgse ülevaatuslehe allkirjastamiseni kasutusse andja poolt.

1.3. Juhul kui lepitakse kokku täiendavate teenuste osutamises, või on tekitatud puhkemaja materiaalset kahju, nõutakse nende teenuste või tekitatud kahjude eest täiendavat tasu pärast teenuse osutamist või kahju suuruse kindlaks tegemist.

1.4. Kasutaja teavitab hiljemalt 1 tund enne lahkumist sellest puhkemaja kasutusse andjat. Kasutaja kohustub mitte lahkuma enne, kui objektile saabub kasutusse andja või kui kasutusse andja selleks loa annab. Juhul kui kasutajal on teada puhkemajale tekitatud kahjusid, märgib need ülevaatuslehele ja kinnitab seda oma allkirjaga ülevaatuslehel. Kasutaja on kohustatud korvama kõik kahjud mis märgitakse objekti kasutusjärgsele ülevaatuslehele.

1.5. Kasutusse andja kontrollib puhkemaja seisukorda, kui puhkemaja kasutamise tagajärjel on tekkinud kasutusse andjal kahjusid või on kasutajale osutatud täiendavaid teenuseid, märgib need ülevaatuslehele, koostab kalkulatsiooni ning väljastab selle kohta vastava arve kasutajale. Nimetatud toimingute juures ei pea viibima kasutaja. Lisatasud tuleb kasutajal tasuda esitatud arve alusel kolme päeva jooksul alates arve väljastamisest. Kahjude hindamisel võetakse aluseks selle taastamiskulu.

1.6. Puhkemaja kasutaja seisukohalt lõpevad tema kohustused kasutusse andja ees kõigi eelloetletud puhkemaja tasude tasumise järgselt.

2. Puhkekeskuse territooriumi kasutusjuhised

2.1. Puhkekeskuse territooriumile võib siseneda ainult selleks ettenähtud teid mööda. Autod tuleb parkida selleks ettenähtud kohta. Puhkemaja ette on lubatud sõita ainult kauba peale- ja mahalaadimiseks ja pulmaautol.

2.2. Territooriumil võib viibida pea kõikjal (välja arvatud punktides 2.2. ja 2.3. nimetatud kohtades). Tuleb silmas pidada, et territooriumil on puukujud, kasvavad puud, ilutaimed ja ilupuud, mida ei tohi kahjustada ning territooriumil asub kaks tiiki, mille kasutamine ujumiseks jms. tegevuseks ei ole lubatud.  Territooriumil asuvad veel mitmed redelid ja trepid, mis ei ole  mõeldud vabaaja veetmiseks. Batuudi kasutamisel tuleb jälgida kasutamise juhiseid ning tagada ohtusnõuded.

2.3. Territooriumil on keelatud maha loopida prügi ning sõita autoga (va selleks ettenähtud tee ja parkla)

2.4. Keelatud on väljaspool selleks ettenähtud kohti tarbida alkoholi, tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega (vargused, narkootikumide tarbimine, tulirelvade kasutamine jms.) urineerida, oksendada jms.

2.5. Keelatud on teha põhjuseta kahju territooriumi läbivatele loomadele või tekitada kahju loodusele.

2.6. Keelatud on ehitiste ja hoonete lõhkumine.

2.7.Keelatud on lubada territooriumile inimesi rohkem kui on kasutusse andjale teatatud.

3. Puhkekeskuse ruumide ja lahtiste rõdude kasutamine

3.1. Ruume tuleb kasutada vastavalt nende kasutusotstarbele.

3.2. Suitsetamine on lubatud üksnes selles ettenähtud kohas.

3.3. Prügi tuleb koguda prügikotti ja jätta selleks ettenähtud kohta.

3.4. Keelatud on tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega ( vargus, pahatahtlik kahjustamine, röövimine, mõrv, narkootikumide-, tulirelvade kasutus jms)

3.5. Hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine on keelatud. Ruumides võib viibida üksnes sisejalanõudes.

3.6. Keelatud on urineerida, oksendada ja muid kehalisi vajadusi rahuldada selleks mitteettenähtud kohas.

3.7. Ei ole lubatud ruumidesse lubada inimesi kokkulepitust rohkem.

 

4. Kasutaja õigused

4.1. Kasutada puhkekeskust või seda osa puhkemajast, mis on talle kasutada antud ja kasutada selles leiduvat (nõud, mööbel, raamatud, mängud, teler, muusikakeskus, internet jms) vastavalt kasutusotstarbele.

 

5. Kasutaja kohustused

5.1. Kasutaja on kohustatud tutvuma sisekorraeeskirjadega enne Soo Puhkemaja kasutamist.

5.2. Kohustub tasuma sisekorraeeskirjadega sätestatud tasusid tähtaegselt.

5.3. Kohustub täitma Soo Puhkemaja sisekorraeeskirju.

5.4. Informeerima kasutusse andjat kahjudest ja muudest õnnetusjuhtumitest.

5.5. Esitama teenuste tellimised vähemalt 1 ööpäev enne nende osutamist.

5.6. Kohustub võtma puhkemaja kasutusse või andma puhkemaja üle kokkulepitud ajal.

6. Kasutusse andja õigused

6.1. Nõuda tasu vastavalt kokkulepitud hinnale või kui see muutub vaidluse objektiks, vastavalt kodulehel (www.soopuhkemaja.ee) avaldatud hinnakirjale. Samuti nõuda täiendavat tasu täiendavate teenuste osutamise eest või talle tekitatud kahjude korvamiseks selle taastamisväärtuse järgi.

6.2. Anda punktis 1.5. nimetatud ülevaatuslehe ja arve koostamise järgselt puhkemaja kasutamiseks teistele kasutajatele.

6.3. Kutsuda korrale kasutajat kasutuseeskirjade rikkumisel ning kui sellest ei ole abi, nõuda kasutuse lõpetamist ning kasutajad ära saata puhkekeskusest. Samuti keelduda Puhkemaja kasutusse andmisest kui kasutustasud on tasumata. Vajadusel kasutada selle toimingu läbiviimiseks turvafirma või politsei kaasabi. Seejuures tasutud tasusid ei tagastata.

6.4. Arvestada viivist tasumata arvetelt 0,5% ööpäevas (tasumata summast). Nõuda sisse võlgasid Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud korras (sh viiviseid).

7. Kasutusse andja kohustused

7.1. Anda puhkemaja või selle osa kasutajale kasutamiseks kokkulepitud ajal ja võtta see vastu kokkulepitud ajal.

7.2. Andma igakülgset informatsiooni kasutajale, täitma sisekorraeeskirjadega määratud dokumendid ja instrueerima puhkekeskuse kasutajat.

7.3. Osutama tellitud teenuseid õigeaegselt ja korrektselt.

8. Lõppsätted

8.1. Sisekorraeeskirjad on aluseks pooltevaheliste vaidluste lahendamisel.

8.2. Kasutaja kohustused kasutusse andja ees lõpevad mitte üleandmise vaid kõigi arvete tasumise järgselt.

8.2. Kasutusse andja kontaktandmed: +37255679960,.info soopuhkemaja@gmail.com

Lisa 1 Kasutustaotlus

Lisa 2 Objekti ülevaatusleht

Lisa 1 Soo Puhkemaja kasutuse taotlus

1.Soo Puhkemaja kasutamine

Kasutamise ajavahemik __________________________________________.

Inimeste arv :……………………………………………………………… ..

Tellin järgmised põhiteenused (mittevajalik maha kriipsutada):

  • Puhkemaja üürimine (21 inimest ja rohkem) ………….
  • Ööbimine kivimaja toas ……………………. ………
  • Ööbimine saunas (kuni 10 inimest)……………………..
  • Sauna üürimine ………………………………………..
  • Telkimine telkimisplatsil ………………
  •  

Teenuste taotlus (mittevajalik maha kriipsutada)

  • Orienteerumismängude, paintballi jms korraldamine………..
  • Toitlustus ettetellimisel ……………………………………….
  • Muud teenused ………………………………………………..

2.Kasutaja Nimi: …………………………………………………………………………………………

Kontakt:………………………………………………………………………………

Elukoht:……………………………………………………………………………….

Esitatud dokument : ……………………………………………………………………………………….

Dokumendi andmed: ………………………………………………………………………………………

Kinnitan, et olen tutvunud Soo Puhkemaja sisekorraeeskirjadega ja kohustun neid täitma.

Kuupäev Kasutaja allkiri

Kinnitan, et olen  Soo Puhkemaja andnud kasutada ja pean kinni sisekorraeeskirjadest.

Kuupäev

Kasutusse andja allkiri

Lisa 2 Puhkekeskuse kasutamisejärgne ülevaatusleht

Kuupäev, kellaaeg .……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Kasutaja nimi …………………………………………………………………………

Märkused ………………………………………………………………………………

… ………………………………………………………………………………………

…… ……………………………………………………………………………………

……… …………………………………………………………………………………

Kasutaja allkiri /Kuupäev……………………………………………………………………

………… ………………………………………………………………………………

…………… ……………………………………………………………………………

……………… …………………………………………………………………………

………………… ………………………………………………………………………

Kahjude aruanne :

Nimetus Taastamiskulu kahjud

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Puhkekeskuse üle vaadanud

Allkiri …………………………………………………………..Kuupäev

 


 
  Soo Puhkemaja     Tel: +372 55679960     E-mail: soopuhkemajagmail.com     © 2010-2011